MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Missie en visie

Missie

Het onderwijs op de Koelmanschool is erop gericht om in afhankelijkheid van Gods zegen, bij te dragen tot de vorming van de leerling tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende, persoonlijkheid. Als vanzelf is ons uitgangspunt daarbij het Woord van God, de Bijbel. Overeenkomstig de uitleg in de 'Drie Formulieren van Enigheid'.

 

Kernachtig samengevat staan we als school voor het volgende:

 • We willen onze leerlingen voorbereiden op het leven na dit leven. Door hen vanuit de Bijbel de weg te wijzen naar Christus.
 • We willen als personeelsleden van de Koelmanschool in ons gedrag en handelen laten zien dat we leven vanuit en naar de Bijbel: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.
 • We bereiden onze leerlingen voor op het als christen innemen van hun plaats in de 21e eeuw door hen toe te rusten en te vormen.
 • We leggen in ons onderwijs een goede en brede basis waarin we ons richten op zowel het hart, het hoofd als de handen.
 • We zijn een school waar de voorwaarden om tot ontwikkelen te komen optimaal zijn: er wordt veiligheid en respect ervaren, we sluiten aan bij de mogelijkheden van de leerling.
 • Vanuit een gezamenlijke verbondenheid aan het Woord van God werken school, gezin en kerk samen aan het bovenstaande.

 

Visie op leren 

Op de Koelmanschool komen kinderen tot leren vanuit de veilige en respectvolle omgeving. Zij leren van de leerkracht en in de interactie met elkaar. De aandacht ligt op het aanbrengen van kennis en basisvaardigheden. Ook willen we dat kinderen leren om een verantwoorde mening te vormen, zodat ze kunnen functioneren in de 21e-eeuwse maatschappij. Om de kinderen te laten leren, gebruiken we verschillende differentiatievormen om tegemoet te komen aan hun unieke gaven. 


Visie op de pedagogiek

Vanuit onze identiteit en onze missie hanteren we de volgende pedagogische visie, samengevat in vijf punten. Deze visie is de norm voor ons beleid. 
 1. Kind in relatie tot God
  We willen kinderen leren dat Gods Woord het kompas van ons leven moet zijn. In eerste plaats in geestelijke zin, maar ook voor de praktijk van alle dag is Zijn Woord gezaghebbend. 
 2. Kind in relatie met zichzelf
  Wij bieden een omgeving waar kinderen niet alleen iets leren, maar zichzelf kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 
 3. Kind in relatie met anderen
  Wij houden bewust rekening met verschillen tussen de leerlingen en verwachten dat leerlingen ook zelf rekening houden met verschillen tussen mensen en respect tonen voor het gezag.
 4. Kind in relatie met de maatschappij
  We vormen onze leerlingen en willen ze daarmee verankeren in hun godsdienstige en culturele traditie, zodat zij leren te staan en te dienen in de maatschappij. 
 5. Kind in relatie tot de leerstof
  We houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Wel is het van belang dat de alle leerlingen indien mogelijk een op een bepaald niveau basiskennis verwerven op onze school. Ons onderwijs is op deze beide doelstellingen gericht: we gaan voor kwaliteit en voor diversiteit. Merellaan 1
4461 RH Goes

T 0113-228057
E info@koelmanschoolgoes.nl